Vedtekter Gammel

Oslo, 08.03.2017

Generelle bestemmelser

§1 FORMÅL
Norges Downhill Skateboard Forbund, NDSF, er en interesseroganisasjon for Downhill Skateboarding. NDSF’s formål er å tilrettelegge for aktiviteter for Downhill Skateboarding, samt bidra til å øke antall Downhill Skateboardere

§2 SIKKERHET
(1) Hovedregel for krav om beskyttelsesutstyr under konkurranser er hjelm, albue- og knebeskyttelse og slidehansker.

(2) Under NDSFs Norgescupkonkurranser og NM er alle utøvere ilagt ytterligere sikkerhetskrav som innebærer at helhjelm, skinndress og slidehansker er et minimum for å få delta.

(3) Brudd på §2 anses som sanksjonsbelagt under §6-3.

§3 PRINSIPPER FOR ORGANISERING
Norges Downhill Skateboard Forbund,NDSF, er en selvstendig organisasjon; partipolitisk og religiøst uavhengig. NDSF skal legge vekt på at det er de aktive medlemmene som preger organisasjonen. Innenfor rammen av vedtekter står alle ledd fritt til å utforme arbeidsformer og organisering av arbeidet.

§4 MEDLEMSSKAP
Alle som betaler kontingent er medlem i Norges Downhill Skateboard Forbund, NDSF. Kontnigenten må være innbetalt direkte til Økonomiske Ansvarlig i Styret. Medlemskapskontingent i NDSF blir fastsatt i forkant av hver sesong på bakgrunn av behov.

§5 LOKALISERING/STYRET
Lokal aktivitet er grunnlaget for all virksomhet i NDSF.

§5.1 Klubbene:
Enkeltmedlemmer kan tilslutte seg lokale Team. Hvert Team må bestå av minst 2 medlemmer.

§5.2 Styret:
Styret fører medlemsregister, regnskap, bistår enkeltmedlemmer, arrangerer NM og andre regionale samlinger.

Alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner etter konkurranseregler og sanksjonsbestemmelser

I. Disiplinærforføyninger som ikke regnes som sanksjonering

§6-1 Alminnelige disiplinærforføyninger

(1) NDSF og arrangører i NDSFs regi kan tildele dem som omfattes av § 6-2 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på sportens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som sanksjon etter dette kapittel:

a) Irettesettelse,

b)  Bortvisning.

(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

II. Sanksjonsbestemmelser

§6-2 Virkeområde for Sanksjonsbestemmelsene

(1) Sanksjonsbestemmelsene gjelder for:

a) organisasjonsledd og medlemmer av NDSF,

b) utøver som deltar på arrangement, trening eller annen aktivitet organisert av et organisasjonsledd innen NDSF,

c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening,

d) leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med sportsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den sportslige aktivitet,

e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge sanksjonsbestemmelsene.

(2) Sanksjonsbestemmelsene får anvendelse på regelbrudd begått i Norge og Sverige.

(3) Sanksjonsbestemmelsene får ikke anvendelse på personer under 15 år.

§6-3 Sanksjonsbelagte handlinger/unnlatelser

(1) Sanksjoner etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

a) bryter NDSFs regler eller vedtak,

b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uanstendig,

c) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,

d) ikke håndhever eller respekterer sanksjon gitt i medhold av sanksjonsbestemmelsene i §6.

e) nyter alkohol/rusmidler på arenaen konkurransen holdes, serverer alkohol/rusmidler til mindreårige, eller

f) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller sportens anseelse.

§6-4 Skyld

(1) For å kunne ilegges sanksjon må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

(2) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.

§6-5 Sanksjoner

(1) De sanksjonene som kan ilegges er:

a) irettesettelse,

b) inndragning av fordel vunnet ved straffbar handling,

c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv,

d) tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i alle nasjonale arrangement som holdes av, eller assisteres av NDSF.

e) tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner,

f) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),

g) tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den sanksjonsberettigede handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultat,

(2) Sanksjon etter bokstav d) til f) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Ilagt sanksjon omfatter alle organisasjonsledd i NDSF.

Møter, nedleggelse og vedtekter

§6 ÅRSMØTE

NDSF Avholderårsmøte hvert år. På årsmøte har følgende møterett: Styret samt personer i stilling i NDSF. Alle medlemmer oppfordres til å møte.
På årsmæte skal følgende saker tas opp:

Planlegging av førstkommende sesong.
Regnskap.
Arbeidsplan.
Valg av leder og styre.

§7 NEDLEGGELSE

Bare årssmøtet kan nedlegge NDSF. Et slikt vedtak krever ¾ flertall. Årsmøtet vedtar fordelingen av NDSFs midler.

§8 VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres på Årsmøter og styremøter. Slike vedtak krever simpelt flertall. Forslag til vedtektene må være styret i hende senest på møtet.